Historie knihovny

Čtení a kniha nás provázejí po celý život. Kniha je jedním z důležitých pramenů vzdělávání.
Vzniku naší obecní knihovny předchází vydání zákona z roku 1919, podle kterého ve všech obcích mají býti zřízeny veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou, zábavnou, která má skutečnou vnitřní hodnotu. Obec poskytuje pro veřejnou knihovnu vhodné místnosti a přispívá na ni z obecných peněz. Při svém vzniku má míti alespoň padesát vázaných svazků a ročně by mělo být pořizováno dalších deset svazků..

Ve Všemině byla obecní knihovna založena v roce 1923. Ministerstvo škol a národní osvěty na založení knihovny věnovalo 1000 korun v knihách. Knihovnu spravuje komise knihovní, která se skládá ze dvou členů obecního výboru a ze dvou členů čtenářstva. V měsíci listopadu se komise sešla a vypracovala knihovní řád a vedení knihovny takto:
1. Knihovna obecní bude umístěna ve škole.
2. Půjčování knih se děje v neděli odpoledne od tří do čtyř hodin.
3. Vypůjčit v tu dobu lze jen jeden svazek.
4. Týdenní poplatek za vypůjčení jednoho svazku činí 20 h.a platí se při vypůjčení.
5. Žádný nesmí půjčené knihy jiným osobám přepůjčovati.
6. Za poškozené knihy se platí náhrada v obnosu 5 - 10 korun.
V roce 1941 má obecní knihovna 280 svazků. Ze školy je přemístěna do budovy MNV.
V roce 1955 bylo pro knihovnu zakoupeno 127 nových knih v hodnotě l.850 Kč.
V tomto roce bylo celkem 934 návštěv a celkem 1.635 výpůjček.
Od roku 1959 byly knihovny řízeny podle zákona o jednotné soustavě knihoven. Nákup knih financoval okres.
Známí jsou knihovníci pan učitel Kroupa, Alois Štěpánů, Oškera Josef, ředitel školy Vítězslav Přikryl.
V roce 1962 se knihovna stěhuje z budovy MNV do uvolněného prostoru prodejní místnosti obchodu v domě pana Františka Holíka č. 95. Knihovnicí je paní Augustina Kristková.
V roce 1996 knihovna získává pěkné prostory v prvním poschodí nově postavené obecní budovy č. 308. Na vybavení knihovny 15 tisíci korunami se podílela Městská knihovna ve Zlíně. Obecní úřad přispěl nákupem knih. Knihovna má v této době 227 titulů naučné literatury, 1237 titulů krásné literatury pro dospělé, 161 titulů naučné literatury a 1104 tituly krásné literatury pro děti. Také dostává i časopisy Vlasta, Mladý svět, Zahrádkář. Evidováno bylo 181 čtenářů dospělých a 110 čtenářů z řad dětí a mládeže.
V roce 2002 je knihovna v obecní budově č.308 přemístěna do přízemí. Knihovna je převedena do majetku obce a je schválena nová zřizovací listina knihovny.
Po 44 letech v roce 2006 z důvodu nemoci ukončila práci knihovnice paní Augustina Kristková. Vedení knihovny převzala paní učitelka Františka Kovaříková.
Knihovní fond je doplňován novými tituly knih. V roce 2007 byly zakoupeny knihy v hodnotě 10 tisíc korun. Od roku 2008 knihovna umožňuje v souladu s knihovním zákonem bezplatně návštěvníkům přístup k informacím na internetu. V tomto roce byla návštěvnost 902 osob a výpůjček bylo 1672. S knihovnou spolupracuje krajská knihovna Františka Bartoše. Pro knihovnu zajišťuje knihovnické služby a půjčuje ročně dva výměnné soubory
s průměrným počtem 130 svazků. I když v současné době počítačová technika odvádí čtenáře od knihy věříme, že knihovna nadále bude mít své věrné čtenáře.

Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce